Li 标签自动换行缩进的 CSS

2022-09-27 10:08:16  mardi  195 mots  

Li 标签自动换行缩进 CSS 代码:

/* 首行先缩进一个负值,然后再给 margin-left 赋正值 */

li {
    text-indent:-2em;

    margin-left:2em;
}

/* 值视情况而定,一般这两个值相等,对于例子为2rem,是由于首行开始位置和其他行的开始位置距离2个字符长度 */

 

Commentaire